Egzamin na uprawnienia podstawowe jesiennej sesji egzaminacyjnej

2018-11-19÷21

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA:
19.11.2018 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
20.11.2018 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
21.11.2018 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1) Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) Zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;
4) Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
5) Dzienniczek stażysty.
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 paździenika 2018 r.
Opłata za egzamin wynosi 430,- zł.
Płatne do dnia 31 października 2018 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

6.12.2018 r. (czwartek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
7.12.2018 r. (piątek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 140,- zł. za każdą część.
Płatne do dnia 26 listopada 2018 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"