Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej

2016-10-24
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej (egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania, egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonerskich i egzaminy uzupełniający dla uzyskania podstawowych /selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej).

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA:
16.11.2016 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
17.11.2016 r. (czwartek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
18.11.2016 r. (piątek) godz. 8:00 – egzamin praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1) pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;
4) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
5) dzienniczek stażysty
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.
Opłata za egzamin wynosi 430,- zł.
Płatne do dnia 31 października 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

08.12.2016 r. (czwartek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
09.12.2016 r. (piątek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 140,- zł. za każda część.
Płatne do dnia 30 listopada 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE
24.11.2016 r. (czwartek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
25.11.2016 r. (piątek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożą wniosek o egzamin do dnia 15 listopada 2016 r.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1) pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;
4) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016 r.
Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.
Płatne do dnia 15 listopada 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

05.12.2016 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.
Płatne do dnia 30 listopada 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.
TERMINY EGZAMINÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DLA UZYSKANIA PODSTAWOWYCH / SELEKCJONERSKICH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIANA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
05.12.2016 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1) pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego;
3).dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

Opłata za egzamin wynosi:
- uprawnienia podstawowe 290,- zł.
- uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie 490,- zł.

Płatne do dnia 30 listopada 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

Wróć do działu"Aktualności"