Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej

2017-11-02
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej (egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania i uprawnień selekcjonerskich).

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA:
20.11.2017 r. (ponieziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
21.11.2017 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
22.11.2017 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1) pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;
4) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
5) dzienniczek stażysty
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2017 r.
Opłata za egzamin wynosi 430,- zł.
Płatne do dnia 31 października 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

07.12.2017 r. (czwartek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
08.12.2017 r. (piątek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 140,- zł. za każda część.
Płatne do dnia 30 listopada 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE
23.11.2017 r. (czwartek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
24.11.2017 r. (piątek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożą wniosek o egzamin do dnia 6 listopada 2017 r.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1) pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;
4) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r.
Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.
Płatne do dnia 6 listopada 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

6.12.2017 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.
Płatne do dnia 30 listopada 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

TERMIN EGZAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA UZYSKANIA PODSTAWOWYCH / SELEKCJONERSKICH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIA NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
06.12.2017 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1. Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
Opłata za egzamin wynosi:
- uprawnienia podstawowe 290,- zł.
- uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie 490,- zł.
Płatne do dnia 30 listopada 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Aktualności"