Obwód łowiecki nr 60 „Gracze” – opis archiwalny

Obwód łowiecki nr 60 „Gracze”

Obwód łowiecki nr 60 jest typowym łowiskiem polnym. Leży na terenie gminy Niemodlin i w bardzo małej części gminy Lewin Brzeski. Las, podzielony na trzy kompleksy, należy do Nadleśnictwa Tułowice. Wg przyjętej kategoryzacji obwodów łowieckich zalicza się do obwodów słabych. Do lat 80. ub. wieku były w nim dobre stany liczebne zwierzyny drobnej. Obecnie na dobrym poziomie utrzymuje się jedynie stan bażantów, ponieważ koło od kilkunastu lat zasila łowisko bażantem, wypuszczając do niego 150-200 sztuk rocznie. Zwierzyna gruba to przede wszystkim dziki, których 10 lat temu pozyskiwano ok. 30 sztuk w sezonie, a obecnie pozyskuje się ponad 80 sztuk. Na słabszym poziomie utrzymuje się pogłowie sarny, a jeleń występuje sporadycznie. Koło intensywnie dokarmia zwierzynę w okresie zimowym i wiosennym. Część karmy posiada z własnych poletek, a część z zakupu. W łowisku są 4 szopy-paśniki, 2 paśniki dla jeleni, 60 paśników dla saren, 90 krytych ambon. Środki na pokrycie kosztów związanych ze szkodami łowieckimi, zwłaszcza wyrządzanymi przez dziki, uzyskuje koło m.in. z organizacji polowań na rogacze dla cudzoziemców.

Opis granicy obwodu nr 60 „Gracze”: od mostu na rzece Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim drogą powiatową nr 27508 na południe przez wsie Magnuszowice i Szydłowiec do drogi krajowej nr 46. Następnie niewielkim odcinkiem drogi krajowej nr 46 przez Niemodlin na południe do drogi powiatowej nr 27517. Drogą tą w kierunku zachodnim przez wsie Piotrowa i Roszkowice. Ze wsi Roszkowice drogą gminną w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 385, następnie drogą tą na zachód do rzeki Nysa Kłodzka w przysiółku Pielgrzymowice. Stąd rzeką tą w kierunku północnym i północno-wschodnim do mostu łączącego drogę powiatową nr 27508 w Lewinie Brzeskim. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz