Obwód łowiecki nr 115 „Goświnowice” – opis archiwalny

Obwód łowiecki nr 115 „Goświnowice” to obwód polny, rozciągający się na północny zachód od miasta Nysa. Ma powierzchnię 3 280 ha i leży w powiecie nyskim, w gminach: Nysa i Otmuchów na terenie Nadleśnictwa Prudnik, w Rejonie Hodowlanym Przedgórza Wschodnio-Sudeckiego. Należy do grupy obwodów sklasyfikowanych jako bardzo słabe.
Południowa jego granica opiera się na jeziorze Nyskim, a ciekawa rzeźba terenu, z licznymi pagórkami i wąwozami, rekompensuje brak większych lasów (jest ich w granicach obwodu zaledwie 180 ha w kilku małych kompleksach) oraz bardzo intensywną wielkoobszarową gospodarkę rolną. Problemem jest postępująca zabudowa, systematycznie uszczuplająca łowisko, oraz ruch turystyczny i rekreacja, szczególnie w pobliżu jeziora Nyskiego. Z gatunków łownych występują tu sarny, przechodnie dziki i zwierzyna drobna charakterystyczna dla łowisk polnych. Dużą atrakcja jest możliwość polowania na dzikie gęsi i kaczki w okresie ich jesiennych migracji. Średnie roczne pozyskanie w ostatnich latach jest stabilne i ogranicza się do 20 saren i kilku dzików. Zwierzyna drobna, poza ptactwem wodno-błotnym, jest nieliczna.

Opis granicy obwodu nr 115 „Goświnowice”: od skrzyżowania dróg powiatowych nr 27665 i 27666 we wsi Radzikowice granica biegnie w kierunku wschodnim drogą powiatową nr 27666 do wsi Regulice. Drogą gminną przez wieś Regulice w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą gminną łączącą wieś Regulice z drogą krajową nr 46 i tą drogą gminną na wschód do drogi krajowej nr 46. Drogą krajową nr 46 do skrzyżowania z ul. Łokietka w Nysie. Stąd drogą gminną w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z torami kolejowymi i ul. Orląt Lwowskich. Ulicą tą w kierunku południowym do drogi gminnej prowadzącej do fortu. Fortem na zachód do drogi powiatowej nr 27663 i drogą tą do skrzyżowania z ul. Witkiewicza. Ulicą tą do granicy administracyjnej miasta Nysa. Następnie granicą administracyjną do drogi krajowej nr 46. Stąd drogą krajową nr 46 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27631. Drogą powiatową nr 27631 w kierunku południowym do granicy Jeziora Nyskiego. Granicą jeziora w kierunku zachodnim do wsi Wójcice, stąd drogą powiatową nr 27655 w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą krajową nr 46. Stąd w tym samym kierunku drogą gminną do wsi Ulanowice. Z Ulanowic drogą powiatową 27658 w kierunku północnym przez wieś Grądy do rzeki Cielnica, rzeką w kierunku wschodnim do wsi Radzikowice do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego Nr P/14/2001 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz