Koło Łowieckie Nr14 Dzik w Pokoju

Rok założenia: 1964

Założyciele: Lucjan Browarski, Tadeusz Jędrysiak, Władysław Klimaszewski.

W1955 roku grupa miejscowych myśliwych złożyła w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Opolu wniosek o rejestrację nowego koła łowieckiego z siedziba w miejscowości Pokój. Został on zarejestrowany pod pozycja 50. Rejestracja koła nastąpiła dopiero 2 mają 1956 roku i jest to oficjalna data powstania koła. Pierwszy jego zarząd, który funkcjonował niespełna rok, stanowili członkowie-założyciele koła. Na pierwszym Walnym Zebraniu Koła wyłoniono zarząd z wyBóru. W jego skład weszli: Lechosław Głuszek (prezes), Jan Skiba (łowczy), Edmund Owczarek (skarbnik), Bolesław Mika (sekretarz). Koło liczyło wówczas 23 członków. Od 1960 do 1964 roku zarząd działał w składzie: Alojzy Brzęk (prezes), Jerzy Śliwa (łowczy), Symforian Panek (sekretarz), Bolesław Dąbrowski (skarbnik). Liczba członków koła wzrosła do 32 myśliwych. W latach 1964-1968 zarząd koła stanowili: Lucjan Browarski (prezes), Czesław Dąbrowski (łowczy), Bolesław Dąbrowski (skarbnik), Symforian Panek (sekretarz). Koło liczyło 31 członków. Kolejny zarząd, kierujący kołem od 1969 do 1972 roku, stanowili: Andrzej Czerkawski (prezes), Lucjan Browarski (łowczy), Kazimierz Młyniec (skarbnik), Symforian Panek (sekretarz). Liczba członków koła nie uległa zmianie. Zarząd, który kierował kołem w latach 1972-1974 stanowili: Andrzej Czerkawski (prezes), Stanisław Rolnik (zastępca prezesa), Lucjan Browarski (łowczy), Symforian Panek (sekretarz). Liczba członków koła wzrosła do 33 myśliwych. Następna kadencja zarządu przypadała na lata 1974-1978. W jego skład wybrani zostali: Felicjan Chermuła (prezes), Tadeusz Makowski (zastępca prezesa), Ryszard Szeąg (łowczy), Tadeusz Jędrysiak (zastępca łowczego), Tadeja Regulska (skarbnik), Symforian Panek (sekretarz). Liczba członków koła wzrosła do 47 myśliwych. W latach 1978-1982 kołem kierowali: Felicjan Chermuła (prezes zarządu koła), Ryszard Szeąg (łowczy), Stanisław Piekarek (skarbnik), Symforian Panek (sekretarz zarządu). Liczba członków koła nie uległa zmianie. Kolejny zarząd koła, w kadencji 1982-1986, nie uległ większym zmianom. Stanowili go: Felicjan Chermuła prezes), Ryszard Szeąg (łowczy), Symforian Panek (sekretarz) i Jan Zimoch (skarbnik). Liczba członków koła zwiększyła się do 55. W następnej kadencji, w latach 1986-1990, zarząd koła stanowili: Felicjan Chermuła (prezes), Ryszard Szeąg (łowczy), Jan Zimoch (skarbnik), Bogusław Cajdler (sekretarz). Koło liczyło już 60 członków. W kolejna kadencję (1990-1995) zarząd koła wszedł w mocno zmienionym składzie: Jan Zimoch (prezes), Adam Frasiak (łowczy), Bogusław Cajdler (sekretarz), Edward Browarski (skarbnik). Liczba członków koła osiągnęła 71 myśliwych. W tym samym składzie wybrano zarząd na kolejna kadencję w latach 1995-2000. Koło zrzeszało już 80 członków. W kadencji 2000-2005 zarząd koła stanowili: Jan Zimoch (prezes), Gabriel Szeąg (łowczy), Ryszard Dziadek (zastępca łowczego), Bogusław Cajdler (sekretarz), Piotr Dawid (skarbnik). W kole polowało 78 myśliwych. W 2006 roku Koło Łowieckie Nr 14 „Dzik” w Pokoju obchodziło jubileusz 50lecia. Na uroczystym polowaniu hubertowskim prezes Rady Okręgowej PZŁ w Opolu Kol. Waldemar Wiśniewski wręczył członkom koła ufundowany przez nich sztandar. Koło uprawia ogółem 12 ha poletek łowieckich. W okresie minionego półwiecza na dokarmianie zwierzyny przeznaczyło około 120 ton paszy treściwej suchej, około 150 ton kiszonek, 100 ton siana, 5 ton soli, około 50 ton marchwi, ziemniaków, buraków pastewnych i cukrowych, wysłodków buraczanych itp. W łowisku wybudowało ponad 2000 ambon, 50 paśników dla jeleni, 100 paśników dla saren, ponad 1000 lizawek, ponad 500 budek dla kuropatw i bażantów oraz wiele innych urządzeń łowieckich. Ogrodziło też koło około 50 km pól narażonych na rośliny łowieckie, za które odroślinyowania w tym czasie zamknęły się suma ponad 500 tys. zł. Koło współpracuje z działającymi na terenie swoich obwodów szkołami, w wyniku czego każdego roku wywozi do lasu kilka ton żołędzi nazbieranych przez młodzież szkolna. W zamian myśliwi wspomagają szkoły finansowo, a także organizują rożnego rodzaju spotkania i prelekcje na tematy łowieckie oraz przyrodnicze. Działająca kole sekcja strzelecka od kilku lat utrzymuje się w czołówce okręgu opolskiego. W skład jej wchodzą bracia Mirosław i Mariusz Kotlarze oraz syn Mariusza Rafał Kotlarz. Rafał Kotlarz jest jednym z lepszych strzelców na Opolszczyźnie i jako jedyny w kole posiada klasę mistrzowska. Koło ze swoich Środków zakupiło materiał budowlany na niewielki domek myśliwski, który społecznie wybudowali myśliwi. Obok niego stoi wiata do spożywania posiłków, również wybudowana w czynie społecznym przez grupę myśliwych. Stan finansowy koła pozwala na spokojną realizację przyjętych planów, jednak mimo usilnych przeciw działań wzrasta liczba rośliny łowieckich, które pochłaniają finanse i mogą w przyszłości zagrozić bytowi koła. Koło uczestniczy w życiu społecznym Środowiska, w którym działa. Bardzo dobrze układa się współpraca nie tylko ze szkołami, ale również innymi organizacjami społecznymi, jak Ochotnicze Straże Pożarne czy Ludowe Zespoły Sportowe. Przy współpracy władz gminy Świerczów myśliwi zorganizowali dwie wystawy łowieckie. Cieszyły się one ogromna popularnością, a czas trwania każdej z nich wydłużył się do ponad miesiąca. Zorganizowano także jednodniowa wystawę w gminie Domaszowice, która również cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przedstawiciele koła uczestniczą  w rożnych przedsięwzięciach i imprezach lokalnych władz samorządowych (zebrania wiejskie, sesje rad gminnych, lokalne uroczystości), co buduje dobre stosunki nie tylko z miejscowymi władzami, ale także z mieszkańcami gmin, a szczególnie rolnikami. Współpraca ta przynosi obopólne korzyści i potwierdza sens istnienia współczesnego łowiectwa. Obecnie koło liczy 77 myśliwych i 2 stażystów.

Koło gospodaruje w dwóch obwodach: obwodzie łowieckim nr 18 „Wielołęka” o powierzchni 4669 ha i obwodzie łowieckim nr 22 „Świerczów” o powierzchni 4739 ha. Łączna powierzchnia dzierżawionych obwodów to 9408 ha, w tym około 3375 ha lasów, 5700 ha pól i 333 ha stawów. Obwody sąsiadują ze sobą, co ułatwia ich zagospodarowanie. Położone są na terenie dwóch gmin: Świerczów i Domaszowice w powiecie namysłowskim. Obwód łowiecki nr 18 to obwód leśny sklasyfikowany jako dobry, natomiast polny obwód łowiecki nr 22 ma kategorię: słaby. Na ich terenie występuje większość gatunków zwierzyny łownej grubej i drobnej oraz ptactwa. Średnie roczne pozyskanie sięga ok. 40 jeleni, chociaż były lata, że wynosiło ok. 90 sztuk rocznie, w tym 35 byków. Jeszcze 10 lat temu pozyskanie sarny sięgało 300 rocznie. Obecnie pozyskuje się jej dużo mniej, bo około 80 rocznie. Zdecydowanie zwiększyło się natomiast pozyskanie dzików: z ok. 60 do ponad 150 rocznie. Ze względu na duża liczbę stawów hodowlanych w obwodach pozyskiwane są spore ilości kaczek krzyżówek. Na terenie obwodów jest kilka gniazd bociana czarnego i orlika krzykliwego.

Członkowie koła: Michał Andruszków, Leszek Andruszków, Kazimierz Balak, Jan Bednarz, Edward Browarski, Bogusław Cajdler (sekretarz zarządu koła), Michał Cajdler, Konrad Cieplik, Stefan Chłądzyński, Piotr Dawid (skarbnik), Grzegorz Dawid, Marian Duda, Ryszard Dabrowa, Ryszard Dziadek (łowczy), Bartosz Dziadek, Adam Frasiak, Piotr Frasiak, Krzysztof Gaworski, Andrzej Górnicki, Witold Gruszkiewicz, Jarosław Heliński, Jerzy Jakubik, Roman Jaworski, Tadeusz Jędrysiak, Ryszard Jędryszczak, Andrzej Jędryszczak, Marek Justyński, Teodor Klimański, Krystian Klimański, Mirosław Kotlarz, Mariusz Kotlarz, Rafał Kotlarz, Alojzy Kubica (strażnik łowiecki), Marek Kuka, Marek Lachowski, Wacław Landwojtówicz, Grzegorz Landwójtowicz, Roman Letki, Adrian Milde, Jan Nowak, Zbigniew Nowak, Ryszard Palmąka, Jozef Panek, Zbigniew Pawlicki, Stanisław Piekarek, Ireneusz Piekarek (zastępca łowczego), Barbara Piekarek, Pieszczyk Jacek, Zdzisław Pieszczyk, Jan Pietroń, Jozef Pietroń, Hubert Roeder, Stanisław Rolnik, Piotr Rolnik (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Tadeusz Rzepski, Rzepski Przemysław, Janusz Sarnicki, Jan Sikora, Jerzy Sura (strażnik łowiecki), Dariusz Sura, Gabriel Szeląg, Romuald Szeląg, Ryszard Szeąg, Stanisław Szewczuk, Andrzej Szymala, Jerzy Śliwa, Andrzej Tasiemski, Jan Uchman, Adam Wesołowski, Dariusz Wesołowski, Grzegorz Wojnarski, Zygbert Walczok, Jan Zimoch (prezes zarządu koła), Jan Żołnowski, Rudolf Żołnowski.

Odeszli na wieczne łowy: Lucjan Browarski, Alojzy Brzęk, Felicjan Chermuła, Marian Cieśliński, Tadeusz Cieśliński, Jan Czjaka, Czesław Dąbrowski, Piotr Jędryszczak, Michał Kałwak, Edward Kalis, Jerzy Krasicki, Marek Krasicki, Ryszard Kokot, Jan Kubica, Jan Młyniec, Kazimierz Młyniec, Jerzy Neuman, Edmund Owczarek, Symforian Panek, Bolesław Pawłowski, Włodzimierz Pawłowski, Adolf Rupental, Paweł Sura, Władysław Szeąg, Ryszard Szufa, Bogdan Tasiemki, Herbert Trzewik, Adam Wojnarski.

<< wstecz