Koło Łowieckie Nr 3 Ponowa w Kluczborku

Rok założenia: 1953

Założyciele: Jan Baran, Kazimierz Bar, Jan Karaban, Józef Sypień.

Koło zostało założone jako trzecie z kolei w powiecie kluczborskim w czasach po II wojnie światowej. Zarejestrowano je 10 czerwca 1953 roku pod nazwą „Gwardia”. Członkowie koła rekrutowali się bowiem z funkcjonariuszy MO, Urzędu Bezpieczeństwa i KBW. Początkowo liczyło ok. 12 myśliwych, ale od 1956 roku zaczęto przyjmować do niego osoby spoza resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dzięki czemu zaczęła wzrastać liczba członków. Koło dzierżawiło wówczas dwa obwody: obwód łowieckich nr 19 i obwód łowiecki nr 21 o łącznym obszarze ok. 9 tys. ha. Po wojnie zwierzostan w tych łowiskach był zdewastowany zwierzyna gruba nieliczna. Brak było urządzeń łowieckich: paśników, podsypów czy ambon. Dużo wysiłku wkładano więc w zagospodarowanie terenu. W latach 1970-80 liczba członków powiększyła się do 42 myśliwych. Większość z nich mieszka na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich. W latach 80. ub. wieku koło przyjęło nazwę „Ponowa”.

Obecnie koło dzierżawi dwa obwody: obwód łowiecki nr 7 „Unieszów” i obwód łowiecki nr 5 „Łowkowice” o łącznej powierzchni 11 600 ha, na terenie których znajdują się kompleksy leśne: w jednym 1400 ha, w drugim 270 ha. Lasy mieszane, z przewagą sosny, składają się z trzech kompleksów, z których największy liczy 800 ha. Jest też kilka małych remiz śródpolnych. Brakuje większych zbiorników wodnych, są jedynie małe cieki, w związku z czym nie występuje ptactwo wodne. Podstawowe gatunki zwierzyny łownej to jeleń, sarna, dzik, zając, bażant, kuropatwa, lis, jenot i sporadycznie borsuk. Aby zobrazować hodowlaną działalność koła, można posłużyć się następującym przykładem: w latach 1954-1955 pozyskiwano w lasach 2 sarny kozy i 2 rogacze oraz 5-6 dzików, jeleni nie było wcale. W ostatnich latach pozyskuje się w sezonie łowieckim ponad 60 jeleni, 200 dzików i 120 saren. Rozwinięto hodowlę bażanta, który jednak -pomimo stworzenia mu dobrych warunków bytowania nie jest gatunkiem dominującym na obszarach polnych. Koto intensywnie dokarmia zwierzynę w okresie zimowym i wiosennym. Karmę uzyskuje się z własnych poletek produkcyjnych, jak również kupuje. W obwodach wybudowano 13 paśników dla zwierzyny grubej oraz 75 ambon krytych w obwodzie łowieckim nr 7 i 21 w obwodzie łowieckim nr 5. W ostatnich latach nastąpił drastyczny spadek liczebności drobnej zwierzyny, w szczególności kuropatw i zajęcy, koło prowadzi więc prace zmierzające do odbudowy ich pogłowia. W miejscowości Unieszów zakupiono i adaptowano na potrzeby koła budynek mieszkalny oraz magazyn pasz. Przy ich remoncie członkowie koła w czynie społecznym przepracowali kilka tysięcy godzin. Koło posiada również magazyn na paszę treściwą oraz zadaszenie, gdzie odbywają się walne zebrania czy też spotkania po uroczystych polowaniach. Dysponuje także własną podwodą służącą do transportu myśliwych i naganiaczy podczas polowań zbiorowych, jak również do transportu odstrzelonej zwierzyny. Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem łowisk oraz opłaceniem szkód łowieckich zapewniają m.in. polowania organizowane dla cudzoziemców. Zabiegi hodowlane przynoszą efekty. W obwodach koła pozyskano 3 jelenie byki, których wieńce wyceniono na srebrne medale. Upolowano też 1 rogacza o parostkach srebrno medalowych. Wielu myśliwych jest w posiadaniu oręż dzików pod względem wyceny bliski punktacji medalowej.

Członkowie koła: Mieczysław Anioł, Bogumił Biesiadecki (łowczy), Andrzej Chuchrowski, Eugeniusz Głowienkowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Piotr Gocha, Jerzy Karaban, Kazimierz Karolczyk, Józef Kisiała, Władysław Korol, Piotr Kościcki, Zygmunt Koźniarz, Wacław Ligudziński, Józef Lorek (prezes zarządu koła), Jan Magdej, Kazimierz Malcher, Eugeniusz Mazur, Eugeniusz Michalak, Krzysztof Michalak, Wiesław Misiak (skarbnik), Franciszek Mróz, Stanisław Pajor, Marek Pluta, Zdzisław Siry, Henryk Skrzypicie!, Dariusz Sławski, Andrzej Sokół (sekretarz zarządu koła), Krzysztof Sokół, Krzysztof Stasiak, Jan Szajda, Mirosław Wider, Marek Winkowski.

Odeszli na wieczne łowy: Jan Baran, Zbigniew Bieniecki, Władysław Cyankiewicz, Edward Chuchrowski, Stanisław Czerny, Zbigniew Januszkiewicz, Józef Juchniewicz, Franciszek Kapuła, Jan Karban, Janusz Karbowski, Marian Ksielewski, Wacław Ligudziński, Zygmunt Łabędzki, Janusz Maciejewski, Jerzy Misiak, Stanisław Mulik, Stanisław Pajor, Tadeusz Radczak, Roman Szaban, Eugeniusz Jarociński, Ryszard Ziółkowski.

<< wstecz