Koło Łowieckie Granica im. Górnośląskiej Brygady WOP w Dzierżysławiu

Rok założenia: 1954

Założyciele: Bolesław Bonczar, Jan Gondek, Tadeusz Klukrowski, Tadeusz Kobylański, Kazimierz Kormaga, Edward Małysz, Stefan Miodek.

Koło powstało w 1954 roku. Jego założycielami było 16 oficerów i podoficerów Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza  w Gliwicach. 26 marca 1954 roku odbyli oni pierwsze zebranie, na którym wybrano zarząd. Przewodniczą cym został mjr Bolesław Bonczar, łowczym – kpt. Tadeusz Klukowski, skarbnikiem – kpt. Edward Małysz, a sekretarzem – sierż. Jan Gondek. 10 lipca 1954 roku koło zostało zarejestrowane pod nazwa: Koło Łowieckie Nr 3 w Raciborzu, z siedziba w Gliwicach, i podporządkowane Zarządowi Wojewódzkiemu PZŁ w Opolu. W ponad 50letniej historii kilkakrotnie zmieniało nazwę, a także i siedzibę: od 1963 do 1985 roku – Koło Łowieckie Nr 3 w Głubczycach, od 1985 do 1993 roku – Wojskowe Koło Łowieckie „Granica” przy Górnośląskiej Brygadzie WOP w Gliwicach, od 1993 roku Koło Łowieckie „Granica” im. Górnośląskiej Brygady WOP z siedziba w Gliwicach, z macierzystym Zarządem Okręgowym PZŁ w Katowicach. W lipcu 2007 roku Koło Łowieckie „Granica” zarejestrowane zostało w rejestrze kół łowieckich ZO PZŁ w Opolu w związku z przeniesieniem siedziby koła z Gliwic do Dzierżysławia w powiecie głubczyckim. Powód przeniesienia: dzierżawa dwóch obwodów łowieckich w gminie Kietrz, a także i to, że ponad 50% członków koła zamieszkuje w rejonie dzierżawionych obwodów w powiecie głubczyckim. Koło Łowieckie „Granica” w Dzierżysławiu liczy obecnie 27 członków i 2 stażystów. Zarząd wybrany na Walnych Zgromadzeniach Koła 24 kwietnia 2005 roku i 22 kwietnia 2007 roku pracuje w następującym składzie: Jan Janosz (prezes zarządu koła), Wojciech Kwaśnik (wiceprezes zarządu koła), Ryszard Mielczarek (łowczy), Bolesław Nozdrym Płotnicki (skarbnik), Stanisław Błaut (sekretarz zarządu koła), Jozef Garski (członek zarządu koła). Przewodniczą cym Komisji Rewizyjnej jest Mieczysław Wanicki, a jej członkami Tadeusz Pol i Stanisław Skibiński.

Koło dzierżawi dwa polne obwody: obwód łowiecki nr 147 „DZIERŻYSŁAW” i obwód łowiecki nr 148 „Pilszcz” o łącznej powierzchni 9272 ha. Obecnie są one bardzo słabe, mimo że w przeszłości zapewniały dobre  warunki bytowania drobnej zwierzynie łownej: zającom, dzikim królikom, kuropatwom i bażantom. W ostatnich dwudziestu latach doszło do niekorzystnych dla bytowania zwierzyny łownej zmian strukturalnych i agrotechnicznych w rolnictwie, charakteryzujących się m.in. powstawaniem wielkoobszarowych upraw kukurydzy, rzepaku, buraków i zbóż. Likwidowano miedze, cieki wodne, remizy i drogi polne porośnięte na poboczach trawami i krzakami stanowiącymi schronienie i karmę dla zwierzyny drobnej. Mechanizacja i chemizacja rolnictwa, ochrona prawna drapieżników skrzydlatych, szczepienie lisów przeciw wściekliźnie z roku na rok zwiększały zagrożenie dla zwierzyny drobnej, której pogłowie systematycznie się zmniejszało. Zmieniała się struktura gatunkowa zwierzyny w obwodach. Do połowy lat 80. ub. wieku na terenie tych obwodów pozyskiwano w sezonie łowieckim po kilkaset zajęcy, po kilkadziesiąt bażantów kogutów i kuropatw, odławiano również żywe zające. Dochody uzyskiwane z gospodarki łowieckiej pozwalały nie tylko na zakup karmy i zagospodarowanie obwodów. Koło zakupiło opustoszały dom mieszkalny w Dzierżysławiu, który wspólnym wysiłkiem myśliwych wyremontowano z przeznaczeniem na domek myśliwski. Ponadto zakupiono pole o powierzchni 1,33 ha do produkcji karmy. Obecnie łowisko pod względem struktury gatunkowej zwierzyny rożni się zdecydowanie od opisanego. Dominującymi gatunkami zwierzyny drobnej są drapieżniki, a zwierzyny grubej sarny polne i dziki. Przed kołem stanął problem odroślinyowań za zniszczone przez zwierzynę czarna uprawy rolne. W tej sytuacji zarząd koła podjął działania zmierzające do stopniowego przywracania właściwej struktury gatunkowej i ilościowej zwierzyny bytującej w obwodach łowieckich, ujęte w 5 letnim programie odbudowy populacji zajęcy i bażantów . Myśliwi zadrzewili kilka hektarów nieużytków rolnych, stworzyli remizy śródpolne, zakupili i wypuścili w obwodach łowieckich ok. 400 dorosłych bażantów, zwiększyli odstrzał drapieżników do kilkudziesięciu rocznie. Od 10 lat koło nie poluje na kuropatwy, a od 4 na zające. Polowania na bażanty koguty ograniczono do kilku w sezonie, a ich pozyskanie wynosiło kilka sztuk rocznie. Obecnie realizowany jest 10letni program (2007-2017) zagospodarowania obwodów łowieckich i zwiększenia liczebności zwierzyny łownej. Obejmuje on następujące zadania: – stworzenie paletek zgryzowych o łącznej powierzchni 5 ha; – tworzenie i uzupełnianie remiz przez zakup 8000 krzewów i drzewek do wysadzenia na łącznej powierzchni 10 ha; – wybudowanie wodopoju w obwodzie łowieckim nr 148 – ubogim w naturalne cieki wodne; – introdukcję 900 bażantów zakupionych w OHZ; – ochronę zwierzyny łownej przed drapieżnikami i kłusownictwem; – poprawę kondycji fizycznej zwierzyny łownej poprzez gromadzenie i wykładanie po ok. 10 ton karmy i po 500 kg soli do lizawek rocznie w każdym obwodzie. W wyniku tych prac pogłowie zwierzyny łownej powinno osiągnąć liczebność: – w obwodzie łowieckim nr 147 – 80 sztuk sarny polnej, tj. ok. 2 osobniki na 100 ha, i ok. 140 zajęcy, – w obwodzie łowieckim nr 148 – 105 sztuk sarny polnej, tj. także ok. 2 osobniki na 100 ha, i 120 zajęcy. W każdym z obwodów powinno bytować po ok. kilkadziesiąt bażantów . Program ten realizowany jest przy wydatnej współpracy z rolnikami, młodzieżą szkolna, kierownictwem i pracownikami Kombinatu Rolnego „Kietrz”. Szczególnie cenna jest ich pomoc w gromadzeniu i wywożeniu karmy do łowiska, budowie urządzeń hodowlano-łowieckich, w walce z kłusownictwem, w zalesianiu i zakrzewianiu nieużytków rolnych. Wspomnieć też należy o udziale szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody we współzawodnictwie zainicjowanym w 1979 roku przez koło w 8 szkołach gminy Kietrz. Zarząd koła rokrocznie ocenia pracę młodzieży i przyznaje skromne nagrody pieniężne za najlepsze wyniki, a także prenumeruje „Łowca Polskiego” dla trzech najlepszych szkolnych kół LOP.

Członkowie koła: Jarosław Bednarz, Jerzy Bem, Stanisław Błaut, Stefan Budnik, Adam Chrostek, Jozef Garski, Kazimierz Hajnas, Stanisław Idzi, Jan Janosz, Oleg Jurkiewicz, Andrzej Kowalski, Rajmund Kowol, Wojciech Kwaśnik, Waldemar Masorz, Ryszard Mielczarek, Jozef Nawrot, Karol Orawski, Tadeusz Pol, Zbigniew Skibiński, Jozef Szczobrowski, Mieczysław Wanicki, Maksymilian Wodziak, Jan Wojtak, Joachim Wowrek, Mieczysław Zalewski, Bolesław Nozdryn-Płotnicki – nie macierzysty, Mariusz Figuła – nie macierzysty Kandydaci: Mariusz Sikora, Mirosław Mormul.

Odeszli na wieczne łowy: Zdzisław Andrzejewski, Marian Bielak, Bolesław Bonczar, Stanisław Chrostek, Jerzy Dylewski, Zbigniew Dziurzyński, Karol Eirych, Władysław Ganczarek, Edward Hajnas, Franciszek Halicki, Franciszek Hoczek, Stefan Jabłecki, Tadeusz Klukowski, Tadeusz Kobylański, Kazimierz Kornaga, Marian Koch, Henryk Lewicki, Eugeniusz Łukaszewicz, Bolesław Łukomski, Lucjan Markiewicz, Bolesław Mika, Wojciech Piekarski, Franciszek Polaczek, Jozef Popławski, Kazimierz Radziak, Zbigniew Pawluk, Augustyn Sieroń, Antoni Szczepanik, Stanisław Wojtas, Marian Wrona, Bernard Ziebura.

<< wstecz