Górnicze Koło Łowieckie Zielona w Gliwicach

Rok założenia: 1974

Założyciele: Antoni Chmielą, Mirosław Chudek, Joachim Czabanka, Marian Kozdrój, Gerard Kroczek, Tadeusz Paliwoda, Czesław Potocki, Józef Rudy, Witold Wagner.

Koło utworzone przez 9 członków-założycieli zostało wpisane na podstawie złożonego i zatwierdzonego statutu do rejestru PZŁ przez Powiatową Radę Łowiecką w Bytomiu uchwałą z dnia 25 stycznia 1974 roku oraz zarejestrowane (wg obowiązujących w tym czasie procedur) pod pozycją 13 przez Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej. Wstępnie PZŁ zaproponował założycielom koła dzierżawę terenu w rejonie miejscowości Zielona w powiecie Tarnowskie Góry na Śląsku (stąd nazwa koła). Jednak ostatecznie nie doszło do sfinalizowanie tej oferty, a wysunięto propozycję wydzierżawienia kołu obwodu łowieckiego nr 76 A (obecnie obwód łowiecki nr 91) w województwie opolskim, na co członkowie-założyciele koła wyrazili zgodę. Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Opolu z dnia 27 maja 1975 roku zawarto umowę dzierżawną tego obwodu łowieckiego w Urzędzie Powiatowym w Strzelcach Opolskich (pozycja 323/75). Pierwszy wybrany statutowo dnia 1 czerwca 1975 roku zarząd koła utworzyli: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Paliwoda (prezes), dr inż. Tadeusz Stangiewicz (łowczy), dr inż. Witold Wagner (skarbnik), dr inż. Joachim Czabanka (sekretarz), prof. dr hab. inż. Marian Kozdrój (przewodniczący Komisji Rewizyjnej). W tym czasie koło liczyło 12 członków i 4 kandydatów. Przyjęty obwód łowiecki o powierzchni całkowitej 5435 ha obejmował pola i lasy od wsi Ligota Dolna na północnym zachodzie do wsi Olszowa na północnym wschodzie i miejscowości Zalesie, Leśnica, Zdzieszowice na południu. Zagospodarowanie łowieckie tego terenu stanowiły 14 rozpadające się czatownie-ambony, 2 paśniki, 2 lizawki i 3 podsypy dla bażantów. Stan zwierzyny wg pierwszej inwentaryzacji z 1975 roku to 2 łanie, 75 saren, 5 dzików oraz wg odgórnie narzuconego statystycznego przelicznika 1700 zajęcy, 400 bażantów i 1200 kuropatw, bo tak wynikało z obowiązujących wskaźników sztuk na 1 hektar obwodu. Spośród członków-założycieli koła do dnia dzisiejszego czynnymi myśliwymi są obecny prezes zarządu koła dr inż. Witold Wagner oraz obecny przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr inż. Antoni Chmielą. Dnia 12 stycznia 1977 roku, z uwagi na to, że zarząd koła i większość jego członków stanowili aktualni pracownicy Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, postanowiono zmienić adres siedziby koła i jego nazwę na obecnie obowiązującą, tj. Górnicze Koło Łowieckie „Zielona” w Gliwicach. Po uzyskaniu dzierżawy obwodu łowieckiego rozpoczęto intensywne prace gospodarczo-łowieckie, hodowlane, jak i kształcenia nowych adeptów łowiectwa. W okresie od 1974 roku do dzisiaj koło wykształciło od podstaw, przez odbycie stażu łowieckiego, 30 młodych myśliwych. Obecnie liczy 24 członków, mieszkańców województw śląskiego i opolskiego. Reprezentują oni szeroki przekrój społeczny od rolników i robotników po wysokiej rangi pracowników naukowych, są w kole pracownicy leśnictwa, medycyny, przemysłu i rzemiosła. Spośród obecnych członków koła jeden posiada Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, a trzech Srebrne i trzech Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej. Trzech kolegów posiada medale „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”, czterech medale „Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego”. Jeden z członków koła (Kol. Waldemar Kokot) pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ORŁ PZŁ w Opolu. Koło utrzymuje stałą i bardzo owocną współpracę z władzami terenowymi, administracyjnymi i rolnymi. Utrzymuje również od lat współpracę z młodzieżą, uprzednio z Państwowego Domu Dziecka w Porębie, a po jego likwidacji z kołem LOP w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Leśnicy. W ramach tej współpracy organizuje prelekcje i prowadzi zajęcie dydaktyczne poświęcone tematycznie ochronie środowiska, przyrody oraz gospodarce łowiecko-hodowlanej.

Obwód łowiecki nr 91 „Góra Świętej Anny”, który koło dzierżawi, położony jest w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie (gminy Leśnica, Zdzieszowice, Ujazd). Leży na terenie Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”, w którego ramach zostały utworzone w okresie powojennym cztery rezerwaty przyrody. Flora Góry św. Anny liczy 832 gatunki roślin i krzewów, z czego 35 gatunków objętych jest ochroną. Rezerwat Przyrody „Lesisko” obejmuje obszar lasu o powierzchni 47,51 ha w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A-4. Celem ochrony jest fragment buczyny karpackiej z udziałem starych dębów i modrzewi. Rezerwat Przyrody „Boże Oko” to obszar lasu o powierzchni 68,94 ha. Celem ochrony jest las świeży z licznie występującym ponad stuletnim bukiem. Rezerwat Przyrody „Grafik” to obszar lasu o powierzchni 27,43 ha położony w gminie Leśnica. Celem ochrony jest las bukowy o charakterze naturalnym z udziałem licznych drzew pomnikowych. Rezerwat Przyrody „Góra św. Anny” obejmuje tereny wokół posiadłości klasztornych i miejsc kultu religijnego na Górze św. Anny. Powierzchnia tego rezerwatu wynosi około 50 ha. Zagospodarowanie obwodu łowieckiego nr 91 stanowią obecnie 44 ambony, 17 paśników, 76 lizawek, 10 podsypów dla bażantów, 18 budek dla kuropatw, wystawianych w okresach jesienno-zimowych. Koło utrzymujemy stale 3 leśne pasy zaporowe o łącznej długości 0,400 km, 2 poletka zgryzowe (wierzba na powierzchni 1,62 ha) oraz 2 łąki o powierzchni 0,5 ha. Z uwagi na uprawy rolnicze na terenie obwodu i mieszany charakter lasu ze znaczną przewagą buczyny i dębiny oraz dużym zakrzewieniem i bogatym runem leśnym (jeżyny, maliny), wykładana rocznie karma w ilości średnio około 35 ton stanowi wielkość sprawdzoną i wystarczającą dla występującej w obwodzie zwierzyny. Uwzględniając obecną powierzchnię obwodu po odgórnie narzuconej zmianie jego granic w 2001 roku, co zredukowało powierzchnię do 3589 ha, tj. o 32%, średni stan zwierzyny przedstawia się następująco: przechodnie jelenie 17 sztuk, sarny 207 sztuk, dziki 26 sztuk, zające 66 sztuk (wstrzymano na nie polowania), bażanty 118 sztuk ( nie poluje się na nie od paru lat), kuropatwy 77 sztuk (nie poluje się na nie od paru lat), lisy 24 sztuki. Ponadto występują borsuki (10 sztuk), a ostatnio jenoty (8 sztuk). Ptactwo łowne wodne na stałe w obwodzie łowieckim nie występuje. Koło od 6 lat prowadzi introdukcję bażanta w liczbie 750 sztuk, a przez ostatnie dwa lata kuropatwy w liczbie 210 sztuk. Wzrost populacji zwierzyny w stosunku do 1975 roku jest wyraźnie widoczny i stanowi dowód dobrej pracy łowieckiej. Funkcje strażników łowieckich pełnili w kole Kol. Roman Lis i Kol. Marian Kasprzyk, a obecnie Kol. Andrzej Wieszołek i Kol. Aleksander Kokot. W latach 1976-1978, przy współpracy z ówczesnym dyrektorem Kombinatu Ogrodniczego w Żyrowej, doszło do wydzierżawienia przez koło części budynku w ruinach folwarku Leśnik w Żyrowej, gdzie po przeprowadzonym remoncie powstał domek myśliwski, stanowiący kwaterę myśliwych i zapraszanych do łowiska gości. W jego ścianę frontową wmurowano z inicjatywy koła tablicę pamiątkową, (wpisaną do rejestru zabytków w Opolu), poświęconą uczestnikom powstania śląskiego. W latach 90. ub. wieku domek ten został kompletnie zrujnowany i ograbiony przez niewykrytych do dziś sprawców i dzierżawa jego wygasła. Obecnie przy współpracy terenowych władz administracyjnych udało się odtworzyć takie lokum w miejscowości Leśnica. W 1999 roku koło wykonało ilustrowane opracowanie pt. „Raport o stanie ekosystemu w gminie Leśnica w związku z budową nowej autostrady A-4”. Zawarte w nim wnioski sprawdziły się dziś całkowicie za wyjątkiem jednego. Przewidywano obniżenie populacji dzika, a tymczasem pas autostady spowodował jego zatrzymanie się w obwodzie, w szczególności w rejonie leśnictwa Klucze. Obrazem tego jest obecna wielkość szkód łowieckich i pozyskanie tego gatunku. Dotychczas myśliwi z koła uczestniczyli w corocznych zadrzewieniach terenów leśnych i remiz śródpolnych wraz z nadleśnictwem lub administracją terenową. Za swoją codzienną postawę zdobyli sobie poważanie i szacunek rolników – właścicieli gruntów dzierżawionego obwodu, jak i władz administracyjnych oraz leśnych. Szczególna odpowiedzialność w aspekcie współpracy na linii rolnicy – myśliwi, spoczywa na Kol. Henryku Potęga i Kol. Andrzeju Wieszołku, którzy posiadając stosowne uprawnienia, prowadzą szacunki szkód łowieckich. Na terenie obwodu nie było dotąd szczególnego nasilenia kłusownictwa.

Członkowie koła : Robert Borkowiec, Antoni Chmielą (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Jacek Gaik (skarbnik), Marian Kasprzyk (członek Komisji Rewizyjnej), Aleksander Kokot (strażnik łowiecki), Waldemar Kokot (łowczy), Eugeniusz Krause, Paweł Krause (sekretarz zarządu kola), Krzysztof Lelek, Zygmunt Lisek, Lothar Mróz, Tadeusz Mróz, Stanisław Pistoła, Damian Pordzik, Marcin Pordzik, Henryk Potęga, Piotr Potęga, Zenon Tomczyk, Witold Wagner (prezes zarządu koła), Herbert Wallberg, Andrzej Wieszołek (strażnik łowiecki), Czesław Woźnica, Walenty Żytka (członek Komisji Rewizyjnej).

Odeszli na wieczne łowy: Ryszard Adamek, Jerzy Cuber, Joachim Czabanka, Zygmunt Kasprzyk, Marian Kozdrój, Stefan Malcherczyk, Teodor Mróz, Tadeusz Paliwoda, Czesław Potocki, Józef Rudy, Jan Rusin, Paweł Urbańczyk, Józef Wieczorek.

<< wstecz