Okręgowy Zjazd Delegatów

2015-07-12

W dniu 12 lipca, na terenie strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZŁ w Opolu. W zjeździe uczestniczyło 119 delegatów z pośród 134 uprawnionych do udziału w zjeździe, wyłonionych w trakcie walnych zgromadzeń członków poszczególnych kół łowieckich (frekwencja wyniosła 89 %).

Zjazd rozpoczęto o godzinie 11:00 od odegrania sygnału powitania i wprowadzenia sztandaru ORŁ w Opolu. Wśród zaproszonych gości wymienić należy V-ce Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, a jednocześnie Prezesa ORŁ w Katowicach Kolegę Jana Suchorończaka, Członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich i Jednocześnie Członek ZO PZŁ w Katowicach Kolega Anton Kopela, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dr inż. Kazimierz Szabla, Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, Główny specjalista ds. Gospodarki Rybackiej i Łowiectwa w RDLP w Katowicach Adam Albertusiak, oraz nadleśniczowie nadleśnictw Opolszczyzny.

Obrady otworzył Kolega Zdzisław Dzwonnik, Prezes ustępującego składu Okręgowej Rady Łowieckiej. Dokonano też wyboru Przewodniczącego Obrad, godność tą delegaci powierzyli Koledze Janowi Sokołowskiemu. Na zastępców przewodniczącego obrad wybrano Kolegów Jacka Sierżyńskiego i Zbigniewa Figasa, a na sekretarza Kolegę Jarosława Kuźmińskiego.

Tradycyjnie obrady poprzedzono wręczeniem odznaczeń łowieckich nadanych w ostatnim czasie. Odznaczeni zostali w kolejności:

Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej: Kolega Grzegorz Bielecki;

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej: Kolega Marcin Korzeniowski;

Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Sudeckiej Krainy Łowieckiej: Koledzy Czesław Panek i Władysław Śmiechowski;

Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny: Kombinat Rolny w Kietrzu, oraz Koledzy Rafał Drozdowski, Jan Kowalski, Mirosław Łyżniak, Jan Suchorończak i Romuald Szulakowski;

Medalem za 50-lecie przynależności do PZŁ: Kolega Jacek Sierżyński

Statuetkami NEMRODA 2015 za wzorcową gospodarkę łowiecką wyróżniono KŁ nr 5 „Odra” Opole, KŁ nr 11 „Cietrzew” Opole i KŁ nr 13 „Bażant” Opole. Za wybitne osiągnięcia w sygnalistyce myśliwskiej Nemroda 2015 otrzymał Kol. Waldemar Wencel, a za osiągnięcia na polu kynologii łowieckiej wyróżniono Kolegę Krzysztofa Palaka.

Po ceremonii wręczania odznaczeń, przyszła kolej na wystąpienia gości. Głos z mównicy zabrali Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dr inż. Kazimierz Szabla. Blok wystąpień gości przerwało przybycie kapelana opolskich myśliwych ks. Rajmunda Kały, proboszcza parafii w Kotorzu Wielkim, na ręce, którego ustępująca Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy przekazały przepiękny, okazały, komplet złożony z krucyfiksu i dwóch lichtarzy, wykonany ze zrzutów rogaczy. To wspaniałe dzieło myśliwskiej sztuki zdobniczej zostało pomyślane, jako przechodni atrybut kapelana opolskich myśliwych.

Wystąpienia gości zakończył swoją mową V-ce Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, a jednocześnie Prezesa ORŁ w Katowicach Kolega Jan Suchorończak.

W dalszej kolejności przyszedł czas na typowo statutowe punkty porządku obrad. Dokonano wybór komisji mandatowej (Koledzy Paweł Gajda, Ulrych Lubojański i Franciszek Wojas), komisji wyborczej (Koledzy: Marek Bocianowski, Antoni Hoc i Stanisław Sieradzki), oraz komisji uchwał i wniosków (Koledzy Ryszard Kowalski, Piotr Namysło i Jan Orszulik).

Prezes ustępującego składu Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu Kolega Zdzisław Dzwonnik przedstawił sprawozdania Rady z działalności okręgowych organów PZŁ w Opolu za okres kadencji 2010-2015. Następnie otwarto dyskusję zjazdową. W przerwie między wystąpieniami dokonano zgłaszania kandydatów do Okręgowej Rady Łowieckiej oraz delegatów na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów. Następnie dokonano wyboru komisji skrutacyjnej (Koleżanka Gabriela Korzeniowska i Koledzy Piotr August, Rafał Drozdowski, Jan Licznar i Stanisław Weryński).

Z pośród 27 zgłoszonych kandydatów do Rady, wybrano Okręgową Radę Łowiecką w składzie: Kolega Jerzy Adamczyk, Jerzy Bień, Marek Bocianowski, Wojciech Dudik, Zdzisław Dzwonnik (prezes rady), Zbigniew Figas, Dariusz Hutka, Jarosław Kuźmiński (sekretarz rady), Wiesław Pater, Grzegorz Pietruńko, Jan Piskoń, Stanisław Sieradzki, Jacek Sierżyński (v-ce prezes rady), Jan Sokołowski i Zbigniew Walisko

Z pośród 9 zgłoszonych kandydatów na delegatów na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów Rady, wybrano delegatów: Marek Bocianowski, Zdzisław Dzwonnik, Dariusz Hutka, Jarosław Kuźmiński, Wojciech Plewka, Jacek Sierżyński i Jan Sokołowski.

Z pośród 3 zgłoszonych kandydatów na członka Naczelnej Rady Łowieckiej wybrano Kolegę Zdzisława Dzwonnika.

Po raz pierwszy w historii okręgu wykorzystano elektroniczny system głosowania, który w sposób szybki i bezpieczny umożliwiał przeprowadzanie głosowań tajnych. Wyniki otrzymywano w kilka sekund po zakończeniu głosowania. Rozwiązanie to znacznie przyczyniło się do skrócenia czasu głosowań, umożliwiając tym samym przeznaczenie większej ilości czasu na dyskusję.

W kuluarowych rozmowach z działaczami PZŁ można było dowiedzieć się, iż gościom z poza okręgu (którzy dzień wcześniej uczestniczyli w OZD w Zielonej Górze) imponowała zgoda panująca w naszym okręgu, zgoda pomiędzy myśliwymi, organizacjami rolniczymi i leśnikami reprezentowanymi na zjeździe, zgoda i wzajemne poszanowanie przewijające się w oficjalnych wystąpieniach.

Życzymy powodzenia członkom nowo wybranej Okręgowej Rady Łowieckiej, delegatom na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów i członkowi Naczelnej Rady Łowieckiej. Niech z sukcesem przeprowadzą nas przez nadchodzące, niewątpliwie trudne dla łowiectwa, lata.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu z narady. Jednocześnie informujemy, że wszystkie zdjęcia z Okręgowego Zjazdu Delegatów dostępne są pod tym adresem  do końca sierpnia br.

Tekst i zdjęcia Marek Bocianowski

Wróć do działu"Aktualności"