Nowa inicjatywa UE wymierzona w myśliwych

2015-11-30

Dotarły do nas informacje o inicjatywie prawnej UE (poprawka do Dyrektywy 91/477/EEC) zmierzającej do ograniczenia w całej UE prawa posiadania broni samopowtarzalnej (ograniczeń w rejestracji nowej, oraz możliwe także konfiskaty już posiadanej broni samopowtarzalnej). Zmiany te mają rzekomo pomóc w zwalczaniu terroryzmu, chociaż oczywistym jest przecież, że terroryści i przestępcy nie korzystają z legalnej broni. W rzeczywistości jest to inicjatywa wpisująca się doskonale w nurt działań wymierzonych w myśliwych i w przyszłości może stać się początkiem procesu całkowitego zakazu posiadania broni palnej przez cywili. Jeśli politycy posuną się do konfiskaty mienia (broni samopowtarzalnej), tym bardziej nie będą mieli skrupułów do walki z myśliwymi. Jeśli tylko będzie zapotrzebowanie w społeczeństwie które przełoży się na poparcie wyborcze.

Dlatego stańmy ponad podziałami politycznymi jednym frontem z innymi grupami społecznymi posiadającymi broń (organizacje strzeleckie, kolekcjonerzy, grupy rekonstrukcyjne a nawet entuzjaści airsoftu), w własnym dobrze pojętym, myśliwskim interesie.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu zwraca się z prośbą o przesyłanie za pośrednictwem tutejszego ZO listów kierowanych na biuro Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosława Stawiarskiego. Poniżej zamieszczamy przykład stanowiska w sprawie.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Sz. P. Jarosława Stawiarskiego

Jako myśliwi zawsze wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać wszelkie działania podejmowane w celu przeciwdziałania nielegalnemu handlowi bronią, jej nielegalnego posiadania, wykorzystywania w celach przestępczych, w tym aktom terroru z wykorzystaniem broni palnej. Najlepiej o tym świadczą liczne przykłady walki z kłusownictwem. Będziemy jednak protestować przeciwko podejmowaniu działań pozornych, a do takich należy zaliczyć działania zmierzające do ograniczania legalnego posiadania broni samopowtarzalnej przez myśliwych.

Polski system prawny gwarantuje, iż broń palna trafia wyłącznie do praworządnych obywateli, o nieposzlakowanej opinii. Myśliwi należą do grupy osób, które podlegają ścisłemu systemowi kontroli użytkowania i przechowywania broni. W celu uzyskania pozwolenia na broń przechodzą szkolenia praktycznego posługiwania się bronią, aspektów prawnych związanych z posiadaniem broni, jej nabywania i zbywania, rejestracji i przechowywania. Nie znamy przykładów użycia legalnie posiadanej broni do celów przestępczych, o aktach terroru nie wspominając. Broń w ręce przestępców trafia z przemytu, zapasów wojennych i rękodzielniczych warsztatów. Poprawkę do Dyrektywy 91/477/EEC postrzegamy jako regulację szkodliwą, stanowiącą swoiste votum nieufności w stosunku do osób posiadających legalnie broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską, a także dla organizacji zrzeszających te osoby. W imię mocno wątpliwych hipotetycznych korzyści, przekreśla się wymierne korzyści dla gospodarki łowieckiej (skuteczne narzędzie wykonywanie polowania), gospodarki w ogóle (stanowiska pracy przy produkcji, handlu, serwisie, utrzymaniu i obsłudze strzelnic), a także korzyści dla obronności kraju, wynikające z upowszechniania umiejętności posługiwania się nowoczesną bronią strzelecką. Inicjatywę prawną odbieramy, jako zakamuflowane działanie wymierzone w istocie rzeczy w myśliwych i myślistwo jako takie.

Podsumowując, Dyrektywę KE nr 91/477/EEC, oceniamy jako nieskuteczną, szkodliwą społecznie i gospodarczo, a przede wszystkim poprzez swoją naiwność budzącą podejrzenia co do ukrytych intencji, dalece odbiegających od regulowanej materii.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Pana Wiceministra o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do niedopuszczenia wejścia w życie powyższych regulacji prawnych.

Za Zarząd KŁ

Wróć do działu"Aktualności"