Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienie podstawowe

2016-09-30÷10-13
Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

W dniach od 30 września do 13 października 2016 r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.
Celem zapewnienia sprawnego pod względem organizacyjnym przeprowadzenia kursu przyjmujemy zapisy do maksymalnej ilości osób ustalonej przez organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń.
Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57.
W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na w/w termin czy na kolejny, który odbędzie się warunkowo się w dniach 21 – 31 października / 7 – 9 listopada 2016 r., bądź zostanie skierowany na wiosenną sesję w 2017 roku.
Rozpoczęcie kursu w dniu 30 września 2016 r. (piątek) o godz. 14:30 w siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy ul. Malczewskiego 4.
Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:
• w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
• pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym planem kursu – I tura. Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.

Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.
Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca zameldowania ).
Kurs jest OBOWIĄZKOWY. Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu.
Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:
1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.
4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"