Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienie podstawowe – tura II

2014-10-17÷27

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Ze względu na ograniczoną pojemność sali wykładowej celem zapewnienia słuchaczom warunków do prowadzenia notatek oraz swobodnego korzystania z materiałów wizualnych liczba uczestników kursu jest limitowana do 35 osób. Pozostali chętni zostaną skierowani na II turę kursu w dniach od 17 do 27 października 2014 r.

O przyjęciu na kurs w terminie pierwszym decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat osobiście zgłaszając się telefonicznie w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu (tel. 77-453–84–56/57). W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na pierwszy czy drugi termin szkolenia.

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 17 października 2014 r. do 27 października 2014 r. Rozpoczęcie kursu w dniu 17 października 2014 r. (piątek) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4. Wykłady na kursach w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela rozpoczynają się o godz. 9:00, a w pozostałe dni o godz. 14:30. Zapoznaj się ze szczegółowym planem kursu II tury. Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.

Kurs jest obowiązkowy. Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie ci kursanci, którzy ukończyli roczny staż w kole łowieckim lub OHZ i uzyskali pozytywną opinię. Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata w Zarządzie Okręgowym PZŁ (wg miejsca zameldowania) i złożyli następujące dokumenty:

  • Pisemny wniosek o złożenie egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania;
  • Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • Zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;
  • Dzienniczek stażysty;

Powyższe dokumenty należy złożyć w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu do dnia rozpoczęcia egzaminu. Kandydaci na myśliwych z innych okręgów mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.

Wróć do działu"Bez kategorii"