Kurs na uprawnienia podstawowe

18-26 marca 2011 r.

Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach 18÷26 marca 2011 r. Rozpoczęcie kursu w dniu 18 marca 2011 r. (piątek) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4. W przypadku gdyby liczba chętnych przekroczyła założony limit (35 osób) przewiduje się II turę kursu w dniach od 1 do 9 kwietnia 2011 r. lub przyjęcie zgłoszenia na jesienną sesję szkoleniową. O przyjęciu na kurs w terminie pierwszym decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat osobiście zgłaszając się telefonicznie w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu (tel. 77-453–84–56/57). W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na pierwszy czy drugi termin szkolenia. Kurs jest obowiązkowy. Odpłatność za kurs wynosi 676,50 PLN, płatne w dniu rozpoczęcia kursu. Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu. Odpłatność za egzamin wynosi 430,50 PLN. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie ci kursanci, którzy ukończyli roczny staż w kole łowieckim lub OHZ-cie i uzyskali pozytywną opinię. Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania kandydata w macierzystym Zarządzie Okręgowym (wg miejsca zamieszkania kandydata).

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"