Kurs na uprawnienia podstawowe

2 marca 2012 r.

Kurs na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach od 2 marca 2012 r. do 12 marca 2012 r. Rozpoczęcie kursu w dniu 2 marca 2012 r. (piątek) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, przy ul. Malczewskiego 4.

W przypadku gdyby liczba chętnych przekroczyła założony limit (35 osób) przewiduje się II Turę kursu w dniach od 23 marca do 2 kwietnia 2012 r. lub przyjęcie zgłoszenia na jesienną sesję szkoleniową. O przyjęciu na kurs w terminie pierwszym decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat osobiście zgłaszając się telefonicznie w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu (tel. 77-453–84–56/57). W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na pierwszy czy drugi termin szkolenia.

Kurs jest obowiązkowy. Odpłatność za kurs wynosi 680,00 PLN – płatne w dniu rozpoczęcia kursu. Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu. Odpłatność za egzamin wynosi 430,00 PLN. Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy ukończyli roczny staż w kole łowieckim lub w OHZ (rozpoczęcie stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata w Zarządzie Okręgowym PZŁ wg miejsca zameldowania) i złożyli następujące dokumenty:

1. pisemny wniosek o złożenie egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania;

2. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3. zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;

4. dzienniczek stażysty;

Powyższe dokumenty należy złożyć w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu do dnia rozpoczęcia egzaminu.

Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.

Kandydaci na myśliwych z innych okręgów mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"