Elektroniczne książki zgłoszeń – wygodne ale czy legalne?

2017-05-11

Coraz częściej koła łowieckie decydują się na prowadzenie elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu. Korzyści płynące z tej formy prowadzenia zapisów przysłaniają nam aspekt wątpliwej legalności tego rozwiązania i mogą stać się przyczyną poważnych kłopotów nie tylko dla zarządu koła, ale i wszystkich korzystających.

Treść zapisu w § 23 i 24 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 marca 2005 r. z późn. zm. z w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz określa jednoznaczne zasady organizacyjne i wzór książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. W § 23 ust. czytamy: Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osoby upoważnionej do dokonywania wpisów, a także okazywać mu ją lub osobie upoważnionej przez niego osobie oraz innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie. W § 24 użyty przez ustawodawcę termin „książka” wskazuje na formę papierową a nie elektroniczną, utrwaloną w przepisach dotychczas stosowanych. Użycie słowa „rejestr” dopuszczałoby możliwość prowadzenia rejestru także w formie elektronicznej i tak właśnie będzie proponowany zapis delegacji ustawowej w przygotowanym projekcie nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie. Informujemy, że został powołany zespół do przygotowania nowelizacji powyższego rozporządzenia, który uwzględnił już zgłoszony przez Polski Związek Łowiecki wniosek w tej sprawie.
Zaznaczamy, że w przypadku prowadzenia książki ewidencji pobytu w formie papierowej na polowaniu indywidualnym zgodnie ze wzorem wymienionym w w/w rozporządzeniu, rejestr elektroniczny może być prowadzony równolegle na potrzeby członków koła łowieckiego i tylko wyłącznie w formie testowej do chwili wejścia w życie przepisów.
Fizyczny brak książki ewidencji w postaci papierowej we wskazanym miejscu oraz codzienny wydruk dokonanych wpisów na numerowanych kartkach wpiętych do segregatora należy uznać za naruszenie przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia jako aktu wykonawczego do Ustawy Prawo łowieckie.
Zgodnie z treścią rozporządzenia, książka ewidencji pobytu (nie codzienny wydruk wpisów) na polowaniu indywidualnym musi być okazywana nadleśniczemu lub innym upoważnionym osobom na każde żądanie we wskazanym miejscu, do których zaliczają się funkcjonariusze Policji, Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej i Rybackiej, Straży Parków Narodowych w związku z wykonywanymi przez nich czynnościami służbowymi.
Powyższe stanowisko jest oficjalnym stanowiskiem w sprawie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu wyrażonym w piśmie 117/JK/2017 z dnia 23.03.2017r.

Wróć do działu"Aktualności"