Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie jesiennej sesji egzaminacyjnej

2016-11-24÷25
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE
24.11.2016 r. (czwartek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
25.11.2016 r. (piątek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożą wniosek o egzamin do dnia 15 listopada 2016 r.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1) pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;
4) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016 r.
Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.
Płatne do dnia 15 listopada 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

05.12.2016 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.
Płatne do dnia 30 listopada 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"