Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie jesiennej sesji egzaminacyjnej

2018-11-22÷23

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE
22.11.2018 r. (czwartek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
23.11.2018 r. (piątek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1) Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) Dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;
4) Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r.
Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.
Płatne do dnia 31 października 2018 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

5.12.2018 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.
Płatne do dnia 26 listopada 2018 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"